Od Redakcji
KS. MIROSŁAW CHOLEWA    5


Artykuły
KS. STANISŁAW HARĘZGA, Jezus - egzorcysta    7
KRZYSZTOF WONS SDS, Grzech niesłuchania słowa    16
S. MARIE-LAURE, Od strachu do odwagi    25
WŁODZIMIERZ ZATORSKI OSB, Osiem duchów zła    35
KS. WOJCIECH NOWACKI, Duch wolności a duch zniewolenia    43
KS. DARIUSZ JASTRZĄB, Strategia złego ducha u C. S. Lewisa    52
BOGDAN KOCAŃDA OFMConv, Uwolnienie z duchowej niewoli    61

Nasza rozmowa
Demon w niewoli Słowa.
Rozmowa redakcyjna: KS. MIROSŁAW NOWOSIELSKI, KAZIMIERZ PEK MIC, KS. WOJCIECH BARTKOWICZ, STANISŁAW PORCZYK, BOGUMIŁ ŁOZIŃSKI, KS. MIROSŁAW CHOLEWA    71

Nasza modlitwa
HENRYK DZIADOSZ SJ, Nie stawiajcie oporu złemu     89
ANDRZEJ JEROMINEK MIC, Modlitwa serca    95
MACIEJ ZACHARA MIC, Medytacja nad wybranymi fragmentami dawniejszego Mszału    102
BR. ANTOINE-EMMANUEL, Jezusowe wprowadzenie w modlitwę    109

Nad nauczaniem Kościoła
KS. WŁODZIMIERZ WOŁYNIEC, Szatan w Obrzędach chrztu i w odnowionym Rytuale egzorcyzmów    117

Z życia Kościoła
JADWIGA ZIĘBA, Z perspektywy polskich egzorcystów    127
AGATA MIREK, Siostry zakonne w obozach pracy PRL    137
ANNA WOJTAS, Szkoły bycia bardziej człowiekiem    147

Pytania i odpowiedzi
JACEK SALIJ OP, Pobożna antyreligia    155

Świadectwa
Posługa uwalniania    159
O krok od samobójstwa    162
Słowem Słowu służyć    164
Demon nieprzebaczenia    167
Studnia Sychar    169
Czy mnie przyjmiecie?    172

Lektury    175
Kultura    187
Ogłoszenia    191
To Our Readers    194
Contents    196

Drodzy Czytelnicy!
Szatan istnieje naprawdę, a nie jest tylko biblijnym rodzajem literackim lub wytworem ludowej wyobraźni. W naszym życiu bardzo boleśnie doświadczamy panoszenia się zła moralnego i fizycznego. Może się wyda­wać, że demon jest panem świata i trzyma człowieka w niewoli. Prawda jest inna - wierzymy, że Chrystus Pan przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie pokonał już moc demona.

MACIEJ ZACHARA MIC

W liście apostolskim motu proprio Summorum Pontificum papież Benedykt XVI określił liturgię sprawowaną z użyciem ksiąg sprzed ostatniej reformy liturgii jako nadzwyczajną formę rytu rzymskiego, zaś w osobnym liście do biskupów, towarzyszącym owemu motu proprio, wyraził przekonanie, że zachowanie bogactw tradycyjnej liturgii wyjdzie na dobre wszystkim.

KS. STANISŁAW HARĘZGA

Do istoty królestwa Bożego, jakie głosił i uobecnił w historii Jezus Chrystus, należy konfrontacja z szatanem, "władcą tego świata" (J 12,31; 14,30; 16,11). Zakończyła się ona zwycięstwem Chrystusa na krzyżu, kiedy pokonał On szatana i zmartwychwstając dał ludziom możliwość udziału w swym zwycięstwie mocą Ducha Świętego.

BR. ANTOINE-EMMANUEL

Było to w styczniu 1999 roku. Włożyliśmy właśnie nasze kapy i kukulle niedaleko prywatnej kaplicy Ojca Świętego. Nadszedł moment wejścia. Jan Paweł II był już obecny; od dawna trwał na modlitwie. Nie wiem dlaczego, ale zrodziło się we mnie przekonanie, że modlił się za cały świat, że podtrzymywał go swoją modlitwą. Było w tym człowieku, starszym i pochylonym na swym klęczniku, niesamowite i niezapomniane natężenie modlitwy.

KRZYSZTOF WONS SDS

Między naszą duszą a Pismem Świętym istnieje pewne podobieństwo " twierdzi Orygenes. Jedno może pomóc zrozumieć drugie. Cytuje Księgę Przysłów: "Pij wodę z własnej cysterny, tę, która płynie z twej studni" (Prz 5,15), i zachęca: "Spróbuj i ty mieć własną studnię i własne źródło, abyś skoro zrozumiesz księgę Pism, zaczął również z własnej myśli wydo­bywać jakiś sens".

KS. WŁODZIMIERZ WOŁYNIEC

Jeżeli szatan uznawany jest za pierwszego sprawcę grzechu (zob. KKK, 517.549-550) i w konsekwencji za sprawcę śmierci, która "weszła w świat przez zawiść diabła" (Mdr 2,24), to warto pogłębić refleksję teologiczną dotyczącą szatana, ponieważ grzech i śmierć dotyka nas wszystkich. Pod­stawą poniższej refleksji na ten temat są dwie księgi liturgiczne: Obrzędy chrztu dzieci i odnowiony Rytuał rzymski egzorcyzmów.

S. MARIE-LAURE

Czy apostołowie byli lękliwi?
Czemuż by ci mężczyźni wybrani przez Jezusa ze wszystkich środowisk i warstw społecznych - poczynając od cel­nika współpracującego z najeźdźcą aż po zelotę-rewolucjonistę - mieli być bardziej lękliwi niż inni?
Czyż nie porzucili wszystkiego - sieci i ojca (Mk 1,20), komory celnej (Mt 9,9) i miejsca nauki (J 1,48), by odważnie pójść za Tym, który ich po­wołał?

JADWIGA ZIĘBA

"Co ma Bóg do szatana?" - prowokująco pytają autorzy przewodnika dotyczącego pseudoegzorcyzmów. Ukryta w nim inwersja bulwersuje, bo przecież to diabeł oraz inne demony miały "coś" do Boga. Mimo że "zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, same uczyniły się złymi" (por. Sobór Laterański IV). Dodatkowo niepokój wzbudza fakt, że z "usług" fałszywych egzorcystów licznie korzystają katolicy.

WŁODZIMIERZ ZATORSKI OSB

Określenie logismoi pochodzi od Ewagriusza z Pontu, mnicha żyjącego w Egipcie w IV wieku. Był on pierwszym mnichem-pisarzem. Odegrał w dziedzinie refleksji nad życiem duchowym bardzo ważną rolę. Jego myśli przejęli później inni pisarze. Do nich należał na przykład Jan Kasjan, dzięki któremu wiele z myśli Ewagriusza weszło do tradycji monastycznej Kościoła Zachodniego.

AGATA MIREK

Nie sposób opisać "czasu pogardy", jaki zapanował po II wojnie światowej w krajach objętych totalitarną ideologią komunistyczną. Był to czas pogardy dla prawdy i sprawiedliwości, dla religii i całej kultury; pogardy dla Boga, która doprowadziła do pogardy człowieka. Kościół, który głosi człowiekowi Ewangelię miłości i zbawienia, stał się przedmiotem zaciekłych, systematycznych i długotrwałych prześladowań ze strony komunistycznej władzy.

KS. WOJCIECH NOWACKI

Jednym z charakterystycznych elementów katolickiej Odnowy Charyzmatycznej jest doświadczanie radosnej wolności dzieci Bożych. Wolność ta rodzi się z przyjęcia pełnego mocy słowa Bożego. Jest ona owocem osobistego doświadczenia miłości Bożej i powierzenia się Bogu oraz wyzwolenia z grzechu i innych form zniewolenia.

Wychowanie, bezpieczeństwo i wysoki poziom nauczania to atuty szkół katolickich, dzięki którym z roku na rok wzrasta zainteresowanie nimi. W Polsce działa 530 katolickich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, a od roku szkolnego 2011/2012 rozpoczęło pracę 10 kolejnych. Obecnie kształci się w nich już ponad 57 tys. uczniów.

KS. DARIUSZ JASTRZĄB

To nieprawda, że opisy diabła i piekła w XX wieku stały się groteskowe i pozbawione wyrazistości równej wyobraźni Boscha. Dawniej były to kotły z temperaturami pieców martenowskich. Płomienie pod rozpalonymi kadziami lizały niepokorne i grzeszne ludzkie ciała, smagając widza lękiem i przynaglając do porzucenia grzesznego żywota.

Gdy Jezus nauczał, podziwiano Go i słuchano z zachwytem. Była to "nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne" (Mk 1,27). Posługa uwalniania daje okazję do tego, by doświadczać aktualności zdań Ewangelii. Słowo Jezusa jest nadal "nauką z mocą". W czym się to wyraża? Najpierw w reagowaniu na słowo Boże osób, nad którymi odbywa się modlitwa.

BOGDAN KOCAŃDA OFMConv

Życie jest sztuką, której należy się uczyć. Trudności są częścią życia i dotyczą każdego śmiertelnika, nie omijają one również osób konsekrowanych i duchownych.
W tym kontekście możemy przyjrzeć się przykładowi zniewolonego przez demona księdza katolickiego, który, nie wiedząc, co się z nim dzieje, i nie rozumiejąc swoich wewnętrznych i zewnętrznych zachowań, przy­chodzi do konfratra z prośbą o pomoc.

Z natury jestem człowiekiem wygodnym, lękliwym, który boi się ry­zykować lub komukolwiek narazić. Przed wielu laty przyszło mi z pomocą słowo Boga głoszone przez ekipę katechistów Drogi Neokatechumenalnej podczas katechez dla dorosłych. Niezliczoną ilość razy mogłam przekonać się o mocy słowa o Chrystusie zmartwychwstałym, zdolnej przeprowadzić człowieka ze śmierci do życia.

HENRYK DZIADOSZ SJ

Św. Ignacy z Loyoli w Ćwiczeniach duchownych proponuje pewne itinerarium nawrócenia, które ma polegać na uporządkowaniu swojego życia i wypełnianiu woli Bożej. W tej wędrówce pomaga przede wszystkim słowo Boże i modlitwa (medytacja i kontemplacja), wprowadzając człowieka w doświadczenie poznawania samego siebie i jednocześnie tajemnicy miłosiernego Boga.

Odwiedziła mnie ostatnio zaprzyjaźniona siostra zakonna. Teolog z dy­plomem KUL-u. O różnych sprawach rozmawialiśmy - od osobistych po homiletyczne. Nie, ona kazań nie głosi. Słucha. Uważnie i krytycznie. Zresztą, znam ją od liceum, krytycznego spojrzenia nigdy jej nie brakowało. Krytyczno-analitycznego, nie krytykanckiego. I co usłyszałem? "Księże, od lat nie słyszałam homilii w czasie Mszy".

ANDRZEJ JEROMINEK MIC

Modlitwa serca zwana modlitwą Jezusową lub modlitwą nieustanną swój ostateczny kształt przybrała na górze Atos w XIV wieku i znalazła tam trwałe miejsce obok śpiewu psalmów i modlitw liturgicznych. Jej istotą jest ciągłe wzywanie Jezusa za pośrednictwem krótkiej formuły: "Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną".

Wstępnych przyczyn mojego wejścia w uzależnienie było na pewno kilka: kulturowa, czyli polski zwyczaj picia podczas uroczystości czy świąt, rodzinna, bo wychowałem się w kli­macie spotkań z krewnymi przy alkoholu. Gdy już byłem księdzem, podczas moich spotkań z ludźmi również zaczął się, niestety, pojawiać alkohol. Na rekole­kcjach nieraz słyszałem, że ludzie potrzebują kapłana towarzysza, kolegi.

Pastores poleca