(…)Kolejnym obszarem aktywności wiernych świeckich jest ich działalność zawodowa. I tu wydaje się być istotne ich faktyczne zaangażowanie w wypełnianie swoich obowiązków w miejscu pracy – punktualność, dokładność, postawa służby, uprzejmość. Nie przenosząc tego na żadną konkretną formę działalności zawodowej, należy przypomnieć, że przeciętnie w pracy spędza się 1/3 doby. Należyte wypełnianie swoich obowiązków staje się szkołą wzrastania we właściwym kierowaniu intencji ad maiorem Dei gloriam. Jednocześnie coraz częściej obserwuje się zaanga­żowanie katolików w działalność wykraczającą poza obowiązki zawodowe, a polegającą na aktywności w organizacjach pozarzą­dowych czy innych formach obywatelskiego współdziałania. Ten obszar wydaje się być szczególnie istotny – katolicy, wykorzy­stując dane im talenty i właściwie rozpoznając swoje predyspo­zycje, poświęcają swój czas i siły na realizację konkretnego celu zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. (…)

Pastores poleca