(…) W maju 2001 roku modlitwą o pełniejsze otwarcie się na dary Ducha Świętego zakończyła przeżywanie swojego Seminarium Odnowy Wiary grupa animatorów Ruchu Światło-Życie z parafii pw. bł. Karoliny w Tychach. Osoby uczestniczące w tym Semi­narium od kilku lat tworzyły przy parafii grupę modlitewną – tak zwaną Diakonię Modlitwy Ruchu Światło-Życie – prowadząc regularnie spotkania modlitewne. Ponieważ w czasie tych spo­tkań zaczęły pojawiać się wśród uczestników dary epifanijne, podjęto decyzję o zorganizowaniu Seminarium Odnowy Wiary – przede wszystkim w celu uporządkowania, usystematyzowania i pogłębienia tego doświadczenia. Od początku jednak uczestni­cy Seminarium chcieli przeżyć je niejako na drodze Ruchu Świa­tło-Życie. Rozpoczęto więc wyszukiwanie stosownych materia­łów, a gdy poszukiwania te nie przyniosły zadowalających rezul­tatów, pojawiła się propozycja wypracowania własnych. Tak powstał pierwszy szkic notatnika Seminarium Odnowy Wiary. W jego przygotowaniu posiłkowano się zarówno materiałami ks. Mikruta, jak i wykorzystywanym w Odnowie w Duchu Świętym podręcznikiem Życie w Duchu Świętym, autorstwa o. Józefa Kozłowskiego. Ta pierwotna wersja uległa następnie kilkukrot­nemu przeredagowaniu. W efekcie powstał materiał, który po­służył nie tylko doraźnym potrzebom jednego Seminarium Od­nowy Wiary, ale także mógł być stosowany szerzej i wykorzysty­wany wielokrotnie, podczas kolejnych edycji tych rekolekcji. Pojawiło się zatem pytanie, komu je zaproponować. (…)

Pastores poleca