Chcąc zrozumieć, czym jest diakonat, a zwłaszcza diakonat stały, należy widzieć go w ramach trzystopniowego sakramentu święceń. Sakrament ten ? jak czytamy w Wytycznych dotyczących formacji diakonów stałych ? upodabnia przyjmującego go ?do Chrystusa dzięki specjalnej łasce Ducha Świętego, czyniąc go narzędziem Chrystusa dla Jego Kościo?ła. Święcenia uzdalniają go, by mógł działać jako przedstawiciel Chrys?tusa, Głowy Kościoła, w Jego potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla?. Ten czynnik był dla mnie rozstrzygający przy rozeznawaniu powołania. Należąc do wspólnoty, już jako człowiek świecki byłem zaangażowany w ewangelizację, służbę, towarzyszenie duchowe. Święcenia diakonatu pozwalają mi kontynuować i poszerzać tę posługę, szczególnie przez udzielanie niektórych sakramentów, a przede wszystkim działać ze świętą władzą otrzymaną na mocy święceń. Trafny tego wyraz można znaleźć w cytowanym wyżej dokumencie Magisterium: ?Dzięki sakramentowi święceń misja powierzona przez Chrystusa Jego Apostołom jest kontynuowana w Kościele aż do końca czasów: jest on więc sakramentem posługi apostolskiej. Sakramentalny akt święceń jest czymś więcej niż zwykłe wybranie, nominacja, delegacja lub ustanowienie przez wspólnotę, ponieważ wyposaża w Ducha Świętego, pozwalającego na sprawowanie świętej władzy (sacra potestas), która może pochodzić jedynie od Chrystusa, poprzez Jego Kościół. ?Posłany przez Pana mówi i działa nie przez swój własny autorytet, ale na mocy autorytetu Chrystusa??.
?Diakoni ? zaznacza Katechizm Kościoła Katolickiego ? uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią (?charakterem?), której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich ona do Chrystusa, który stał się ?diakonem?, to znaczy sługą wszystkich? (KKK, 1570). Zgodnie z właściwym każdemu sposobem i otrzymaną misją, diakon asystuje biskupowi i prezbiterom przy sprawowaniu liturgii, zwłaszcza Eucharystii, jest zwyczajnym szafarzem Komunii świętej, przygotowuje narzeczonych do ślubu i błogosławi związki małżeńskie, proklamuje Ewangelię, głosi kazania, przewodniczy obrzę-
dom pogrzebu, prowadzi modlitwę wspólnotową, poświęca się dziełom miłosierdzia. (?)

Pastores poleca