Międzynarodowy Apel profesorów i nauczycieli akademickich, w roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, to inicjatywa, którą podejmujemy w przededniu 42 rocznicy wyboru tego papieża. Ma ona na celu przypomnienie i promowanie wśród naszych studentów nauczania oraz myśli filozoficznej Karola Wojtyły – podkreśla rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Mirosław Kalinowski.


Rektor KUL zaznacza, że nowy rok akademicki jest dobrą okazją, by kolejny raz sięgnąć w programach wykładów, zajęć dydaktycznych i pracy naukowej, do nauczania św. Jana Pawła II, w aspekcie filozoficznym, kulturowym i społecznym.

„W naszym Apelu zwracamy uwagę, że w dzisiejszym świecie, w którym obserwujemy homogenizację kultury, przewartościowanie postaw społecznych oraz różnorodność opinii, rolą uniwersytetów i uczelni jest poszukiwanie
pewnych punktów odniesienia i wartości nadrzędnych, będących spoiwem naszych społeczeństw. Nauczanie Karola Wojtyły niewątpliwie otwiera przed studentami nowe horyzonty, których nie znajdą w kulturze masowej” – powiedział ks. prof. Kalinowski.

Dodał, że św. Jan Paweł II w swoim duszpasterstwie i pontyfikacie, wzywał młodych ludzi do podejmowania życiowych wyzwań, odpowiedzialności i otwartości na drugiego człowieka. „Jednocześnie jasno wskazywał na nadrzędne wartości, których punktem odniesienia jest Bóg i nauczanie Kościoła. Ojciec Święty zwracał uwagę, że źle rozumiana wolność i
relatywizm moralny, prowadzą do wewnętrznego zniewolenia i cierpienia. Z nieodpowiednio pojmowanej „wolności” – jak mówił papież – zrodziły się totalitaryzmy, prowadzące do największych dramatów XX wieku” – podkreślił rektor KUL.

W Apelu czytamy, że poszukiwanie niezaprzeczalnego sensu jest dziś wyzwaniem dla studentów, w otaczającej ich coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości. „Rozwój technologiczny i pojawiające się wraz z nim coraz bardziej nieograniczone możliwości wirtualnej komunikacji, są wielką szansą, ale stwarzają również niespotykane dotąd zagrożenia. Wobec tych faktów, nauczanie papieża z Polski i jego życiowa postawa, mogą inspirować młodych ludzi, do dążenia ku prawdzie i wewnętrznej wolności. Dlatego zachęcamy, by używając współczesnych środków przekazu i nowych metod dydaktycznych, wykładowcy akademiccy nawiązywali do dorobku naukowego, artystycznego i duchowości św. Jana Pawła II” – podkreślają autorzy tego przesłania.

Treść Międzynarodowego Apelu Profesorów i Nauczycieli Akademickich w roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz możliwość złożenia podpisów online (PO POLSKU i PO ANGIELSKU)


Źródło: https://ekai.pl/rektor-kul-zaprasza-do-podpisania-miedzynarodowego-apelu-dot-nauczania-sw-jpii/
Fot. Facebook.com/KULlublin

Pastores poleca