„Biblia została napisana i wciąż jest odczytywana najczęściej z męskiej perspektywy”, a poznawanie prawdziwej tożsamości biblijnych kobiet, „kim naprawdę były i jaką rolę odgrywały w ro­dzinie oraz ludzie Bożego wybrania i całej historii zbawienia, stanowi owocną przygodę intelektualną i duchową” – pisze ks. Waldemar Chrostowski. Portrety 16 kobiecych postaci ze Starego Testamentu, opisane barwnie i piękną polszczyzną, zobra­zowane 155 ilustracjami dzieł wybitnych malarzy, pomagają czytelnikowi przezwyciężyć wiele stereotypów.
Od biblijnych kobiet możemy się dużo nauczyć: Debora ucieleśnia „nadzwyczajne zawierzenie Bogu, wyrastające z przekonania, że warto i trzeba stać się narzędziem w urzeczywistnianiu Jego woli”; Anna, „wy­lewając duszę” przed Bogiem, „nadaje własnemu życiu nowe znaczenie i ze zwyczajności czyni punkt wyjścia do bliskiego spotkania z Bogiem”. Bóg bowiem włącza do planu zbawienia także „zwyczajnych ludzi z ich wadami, ułomnościami, tęsknota­mi, nadziejami i potrzebami”, a Jego miłość nie zamyka się w granicach jednego narodu czy religii. „Ludzie dobrzy mogą być również wśród pogan, którzy nie znają jedynego Boga” (Rut). Jego działanie widzimy w ufnym i wiernym przyjęciu Bożej obietnicy przez Sarę, w siostrzanej miłości i wygórowanych ambicjach Mi­riam, w roztropności, odwadze i pokorze silnej duchowo Abigail, w determinacji i świadomym złamaniu norm moralnych przez pragnącą macierzyństwa Tamar, w grzesznym życiu Rachab. Bi­blia – jak podkreśla autor – to nie hagiografia, „nie pokazuje je­dynie cnotliwych i godnych naśladowania bohaterów”. „Geniusz kobiety” przejawia się w ofiarnym macierzyństwie (Anna) czy w mężnej obronie swojego narodu (Estera), ale też w losach nie­posłusznej Bogu i zwiedzionej kobiety (Ewa), w nikczemnej zbrodni dyktowanej chciwością (Izebel). Wiele biblijnych postaci jest niejednoznacznych, łączy szlachetność z przebiegłością (Ju­dyta), a za upadek płaci dramatycznie wysoką cenę (Batszeba). Refleksja nad kobietami niemoralnymi i perfidnymi „nie służy temu, żeby je naśladować, lecz temu, aby przyglądając się wybo­rom, jakich dokonywały, wyciągnąć właściwe wnioski” (Jael, Dalila). Wnikliwe wczytanie się w tekst biblijny, połączone z grun­towną wiedzą o realiach epok, w których rozgrywają się losy przedstawionych kobiet, oraz z subtelną analizą meandrów psy­chiki i ducha postaci biblijnych, pogłębia znajomość Starego Te­stamentu, a także stawia ponadczasowe pytania o prawdę w relacjach między mężczyznami i kobietami i w podejmowanych przez nas wyborach życiowych. A przede wszystkim proponuje pożywny pokarm dla modlitwy i refleksji czytelnika na jego drodze do Boga.

ak


Pastores poleca