„Warszawa umiera, ale w stanie łaski” – napisała swego czasu Maria Okońska. Pierwsza całościowa praca poświęcona życiu religijnemu powstańczej Warszawy, wydana blisko 80 lat po wydarzeniach, ukazuje to umieranie przez pryzmat wiary. Przy­bliża też znane i niezbadane do tej pory przejawy życia religijne­go podczas Powstania, życia katolików, ewangelików, prawosław­nych i wyznawców innych religii; duchownych, osób konsekro­wanych i wiernych świeckich.
Autorka należy do pokolenia wnuków powstańców, jest instruktorką Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, nauczycielką historii i wolontariuszką Muzeum Powstania Warszawskiego. Opisuje funkcjonujące podczas Po­wstania struktury religijne, praktyki liturgiczne, przejawy religij­ności pozaliturgicznej, sylwetki ludzi różnie zaangażowanych w ówczesne życie religijne. Obrazu dopełnia wykaz miejsc, gdzie sprawowano wówczas Msze święte. Solidnie udokumentowana wszelkimi dostępnymi źródłami, precyzyjna i spokojna narracja przeplatana świadectwami uczestników wydarzeń oddaje drama­tyczne realia Powstania. W tym czasie grozy i próby wszyscy mierzyli się z tymi samymi wyzwaniami: „z pytaniami o sens cierpienia, przegrywanej walki”, o „miejsce i obecność Boga w dziejących się wydarzeniach”. Rzeczywistość powstańcza zbli­żała ludzi, burząc istniejące do tej pory bariery (np. między ludź­mi różnych wyznań lub świeckimi a siostrami klauzurowymi); „walka o wspólną sprawę” tworzyła „jedność ponad podziałami wyznaniowymi, religijnymi”. Księża niestrudzenie pełniący po­sługę sakramentalną służyli też powstańcom i mieszkańcom na wiele innych sposobów i samą swą obecnością, z przekonaniem, że „sprawa nasza jest sprawą Boga” (J. Warszawski SJ). Nawo­ływali, zgodnie z Ewangelią, do modlitwy „za tych wszystkich, którzy już zginęli, i za tych, którzy właśnie idą na Sąd Boży – za­równo dobrych, jak złych, tych pomordowanych i tych, którzy mordowali” (modlitwa anonimowego księdza). Kiedy trwały walki i nie dało się dotrzeć do najbliższego kościoła, świeccy musieli wziąć odpowiedzialność za swoje życie duchowe, podej­mując trudne zadania organizacyjne, inicjatywy duchowe, pro­wadząc modlitwy dla „wspólnoty piwnicznego schronu” czy po­dwórkowych kapliczek. Obraz modlącej się Warszawy ukazuje Powstanie w kategoriach osobistej i zbiorowej przemiany serc oraz walki duchowej, prowadzonej zarówno przez powstańców, jak i przez ludność cywilną, przez znanych i jeszcze większe gro­no nieznanych świętych. Papież Franciszek ustanowił bowiem (2017 r.) „trzecią drogę świętości obok drogi cnót i drogi męczeń­stwa – dar dobrowolnego oddania swojego życia z miłości”.

ak


Pastores poleca