„Bądź uwielbiony, Boże, w darze i tajemnicy kapłaństwa moich braci Ludwika i Sławomira” – pisze we Wstępie przeor najmłod­szego w Polsce benedyktyńskiego klasztoru w Biskupowie na Śląsku Opolskim, o. Marcin Gromadecki. Świadectwo życia obu zakonników tchnie przede wszystkim uwielbieniem Boga. W rocz­nicę święceń prezbiteratu – 55. o. Ludwika i 25. o. Sławomira – jubilaci opowiadają o swoim dojrzewaniu do kapłaństwa. Dzielą ich różnica pokoleniowa, pochodzenie społeczne, cechy charak­teru. Łączą determinacja w zmaganiach o wierność Panu Bogu w surowych warunkach życia dzieciństwa i młodości, głębia du­chowych doświadczeń, hart ducha, otwartość na ludzi świeckich i na nowe wyzwania, więzi z Ruchem Focolari, przyjaźń.
Obaj wynieśli z domów rodzinnych głęboką wiarę i prawość. Obaj pro­sto i powściągliwie, bez wielkich słów, emocjonalnych ocen i ko­mentarzy opowiadają o rzeczywistości, w której wzrastali. Czytel­nikowi zapadną w pamięć bieda i powojenna tułaczka rodziny o. Ludwika, jego dziecięcy dramat trudu przebaczenia agresyw­nemu chłopakowi, epizod z groźnym atakiem małego Sławomira na kolegę i jego zachwyt sakramentem pokuty, a także doświad­czenie przełomowych spotkań z ludźmi, m.in. z o. Rostworowskim i ks. Wojtyłą (o. Ludwik), fascynacja księżmi z parafii (o. Sławo­mir). Obaj są potwierdzeniem tego, że zewnętrzne realia i prze­ciwności, takie jak ustrój polityczny, niedostatek, ludzka nieżycz­liwość czy niezrozumienie, nie muszą determinować człowieka w jego pragnieniach i decyzjach o wyborze drogi życiowej i o trwa­niu na tej drodze. Pośród medialnej wrzawy wokół księżowskich dramatów i skandali jasne, proste świadectwo zawarte w tej nie­pozornej książeczce uzdrawia i krzepi.

ak

Pastores poleca