Witając się w parafiach czy w grupach duszpasterskich, naj­częściej wypowiadamy pozdrowienie „Szczęść Boże” lub „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Natomiast gdy drogi powio­dą do Lasek lub do innych placówek Dzieła, słyszymy pozdrowie­nie „Przez Krzyż – do Nieba”, którym witają się siostry i świeccy pracownicy.

Niektórym gościom – jak sami przyznają – w pierwszych dniach pobytu z trudem przychodzi wypowiadanie tego pozdro­wienia. Najczęściej pada pytanie: jak można tak lekko, z uśmie­chem, przy powitaniu dotykać tak głębokiej tajemnicy krzyża?
Zaś ks. Andrzej Santorski, wieloletni wykładowca teologii dogmatycznej i duchowości, czasem „spierał się” z siostrami, że właściwe powitanie powinno brzmieć: „Przez Krzyż – do Zmar­twychwstania”, i on zawsze tak odpowiadał.
Życie bł. m. Elżbiety Róży Czackiej oraz historia powstawania dzieła dla niewidomych na ciele i na duszy ukazuje proces doj­rzewania w podejmowaniu tajemnicy krzyża najpierw przez roz­ważanie go w sercu, a następnie przez podejmowanie go tak, aby pozostawał charyzmatem i fundamentem duchowości zgroma­dzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Dzieła Lasek do dzisiaj.

Błogosławieństwo ukryte w dramatach

Słyszymy często o dramatach dzieciństwa, ranach niesionych przez niemal całe życie. Zdarza się też, że przykre zachowania osoby w wieku dorosłym bywają tłumaczone trudnym dzieciń­stwem. Rany… (…)Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 101 (4) Jesień 2023.


S. RADOSŁAWA PODGÓRSKA FSK (ur. 1963), absolwentka Istituto Supe­riore di Scienze Religiose di Assisi, autorka Positio o życiu i cnotach Sługi Bożego ks. Władysława Korniłowicza i współautorka Positio o życiu i cno­tach Elżbiety Róży Czackiej. Pracowała w procesie o uznanie cudu za wsta­wiennictwem Założycielki Lasek. Opublikowała m.in. książkę Niewidoma matka niewidomych. Elżbieta Róża Czacka.


 

Pastores poleca