mt_ignore:


OFERTA SPECJALNA DLA PRENUMERATORÓWmt_ignore:
      
mt_ignore:
      
mt_ignore:
      
mt_ignore:mt_ignore:

mt_ignore:

mt_ignore:

mt_ignore:mt_ignore:

mt_ignore:

mt_ignore:

mt_ignore:
REGULAMIN KLUBU PASTORES

I DEFINICJE
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o poniższych pojęciach nadaje im się następujące znaczenie:
a) Wydawca – Wydawnictwo „Bernardinum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pelplinie, ul. Bpa K. Dominika 11, 83-130 Pelplin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział KRS pod nr 0000245147, NIP: 5932459521, REGON: 220141405, kapitał zakładowy 4133000,00 zł, telefon 585361757, adres poczty e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) Formularz kontaktowy – rozwiązanie informatyczne udostępnione na stronie internetowej bądź w formie drukowanej udostępnione w numerze czasopisma PASTORES za pomocą którego każda osoba może skontaktować się z Wydawcą w celu zawarcia umowy prenumeraty.
c) Prenumerator - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która zawarła z Wydawcą umowę prenumeraty.

d) Członek klubu PASTORES – prenumerator, który zamówił i opłacił prenumeratę dwuletnią lub do dnia 16 stycznia 2016 roku zamówił i opłacił prenumeratę roczną.
e) Czasopismo – kwartalnik formacji kapłańskiej PASTORES wydawany przez Wydawcę.
f) Zamówienie – wyrażenie woli w celu doprowadzenia do zawarcia umowy prenumeraty.
g) Umowa prenumeraty – umowa cywilnoprawna na podstawie, której Wydawca zobowiązuje się do odpłatnego i cyklicznego dostarczania na rzecz Prenumeratora czasopisma przez okres trwania prenumeraty.

h) Katalog PASTORES – wydawany raz do roku w wersji papierowej oraz elektronicznej, najpóźniej do końca pierwszego kwartału zbiór ofert specjalnych na usługi i towary stanowiący ofertę handlową wyłącznie dla członków Klubu PASTORES,

i) Karta klubu PASTORES – instrument, w formie fizycznej wydawany wyłącznie członkom Klubu PASTORES, uprawniający posiadacza (zwanego dalej „Posiadaczem Karty Klubu PASTORES”) do: otrzymania Oferty Partnera od Partnera, zawartej w Katalogu PASTORES.

j) Partner – niezwiązana z Wydawcą osoba trzecia sprzedająca lub dostarczająca swoją ofertę w ramach katalogu PASTORES.
k) Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki świadczenia usług przez Wydawcę.
l) Konsument – osoba o której mowa w art. 221 kodeksu cywilnego - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. ZASADY CZŁONKOSTWA


2. Klub PASTORES prowadzony jest przez Wydawcę.

3. Wydawca nie prowadzi sprzedaży ani nie dostarcza Oferty Partnera. Wydawca zajmuje się jedynie sprzedażą i dostawą prenumeraty czasopisma oraz przygotowaniem i wydaniem katalogu PASTORES.

4. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Datą nabycia członkostwa jest dzień zapłaty za prenumeratę uprawniającą do członkostwa w Klubie PASTORES.

6. Prenumeratę można zamawiać wysyłając druk zamówienia pocztą lub składając zamówienie prenumeraty za pomocą strony internetowej http://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Prenumerata-dwuletnia-PASTORES/800.


III. PRZYWILEJE CZŁONKÓW KLUBU PASTORES

7. Członkostwo w Klubie daje dodatkowe korzyści i przywileje w postaci możliwości skorzystania ze specjalnych ofert promocyjnych, zamieszczonych w Katalogu PASTORES.

8. Katalog PASTORES ukazuje się raz do roku, każdorazowo do końca pierwszego kwartału danego roku.

9. Katalog PASTORES w wersji papierowej wysyłany jest każdorazowo do członka Klubu PASTORES na wskazany przez niego adres do prenumeraty.

10. Elektroniczny Katalog PASTORES dostępny będzie każdorazowo jako zakładka na stronie internetowej http://www.pastores.pl/.

11. Każdy uczestnik Klubu PASTORES otrzyma kartę członkowską, na podstawie której będzie mógł korzystać ofert z Katalogu PASTORES. Informacje o wydanych kartach przekazywane będą bezpośrednio do Partnerów oferujących swoje produkty bądź usługi w katalogu PASTORES.

12. Karta członkowska ważna jest tylko przez okres trwania prenumeraty. Wraz z zakończeniem prenumeraty, karta członkowska wygasa.


IV. DANE OSOBOWE

13. Członkowie Klubu PASOERES składając zamówienie prenumeraty zobowiązani są do podania swoich danych niezbędnych do celów realizacji zamówienia, wyrażają tym samym zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych członków Klubu PASTORES oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

14. Członkowie Klubu zgodnie z powołaną powyżej ustawą mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Klub zapewnia każdemu członkowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy.

15. Jeśli Klub nie otrzyma stosownego zastrzeżenia, wyrażenie zgody obejmuje także zgodę na otrzymanie każdorazowo Katalogu PASTORES.

16. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie 15 członek Klubu składa w formie pisemnej lub telefonicznie.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17. Regulamin obowiązuje Wydawcę oraz członków Klubu PASTORES od chwili ogłoszenia.

Pastores poleca