Życie człowieka w każdej epoce niesie ze sobą wiele wyzwań. Szereg z nich, zwłaszcza tych dzisiejszych, dla pełniejszego ich obrazu warto odczytywać w szerszej perspektywie historii.


Potwierdza ona w pierwszej kolejności prawdę o tym, że choć podejmowane kiedyś decyzje i formułowane postanowienia odbiegają od współczesnych, to jednak nie są one tylko archaiczne i odległe, ale praktyczne i bliskie, zakorzenione mocno w życiu. Inną jeszcze ich znamienną cechą jest fakt, że nie były opracowywane przez pojedyncze osoby, ale wspólnie. W rozwiązywanie konkretnych problemów angażował się cały Kościół wraz z następcą Piotra i biskupem Rzymu. W Kościele pierwotnym panowało głębokie przekonanie o otrzymanej od Chrystusa misji niesienia wszystkim ludziom zbawienia przez odpuszczanie grzechów i życie wieczne. Od samego początku odpuszczenie grzechów i początek nowego życia związane były z wezwaniem Jezusa do nawrócenia (Mk 1,15; Łk 5,32). Związek ten doskonale pokazuje postawa faryzeuszów, saduceuszów, kapłanów i uczonych w Piśmie, którym z racji faktu odrzucenia wezwania do nawrócenia odmówione zostało także przebaczenie (Mt 23,13- -36). Jak więc kształtowała się w pierwotnym Kościele praktyka nawrócenia? Jaką rolę odgrywało w niej poczucie winy oraz pokuta jako droga do pojednania? A przede wszystkim w jakich okolicznościach i w jaki sposób Kościół podejmował działania mające na celu jeszcze głębszy związek wierzących z Chrystusem? Odpowiedzi na te i inne pytania stanowić będą osnowę poniższych rozważań, a ich celem będzie ukazanie w miarę całościowego obrazu kondycji człowieka ochrzczonego, jaki zachował się z czasów patrystycznych. (…)


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 103 (2) Wiosna 2024.


KS. SYLWESTER JAŚKIEWICZ (ur. 1969), teolog, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu oraz Instytutu Teologicznego w Radomiu przy Akademii Katolickiej w Warszawie. Opublikował m.in. książki: Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego w posoborowej eklezjologii włoskiej, Ukazywać światu Chrystusa oraz Zrozumieć miłość. „Misterium caritatis” według Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


Pastores poleca