Celem życia w oparciu o wiarę nie jest zdobywanie sprawno­ści, które mogą prowadzić do samouwielbienia i względnego spokoju ducha, ale – jak to ujmuje św. Jan od Krzyża na począt­ku Nocy ciemnej – „jak najdoskonalsze w tym życiu zjednoczenie miłości z Bogiem”1.
Istnieje tylko jeden imperatyw chrześcijański i jest nim miłość: „Bóg jest miłością; kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4,16). Od początku istnienia Ko­ścioła miłość – jako zasada jedności – stanowi egzystencjalne kryterium autentyczności wiary. Nie dziwi więc nieustanne za­bieganie o to, by zawsze zajmowała naczelne miejsce w życiu chrześcijan. Widać to już w nauczaniu św. Pawła, który pisząc do Koryntian, do wspólnoty zagrożonej rozdarciem i utratą zdolno­ści dawania świadectwa w świecie, odwołuje się tylko do jednego: „Miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14). Apostoł, chcąc wzmocnić tożsamość chrześcijan tworzących ten starożytny Ko­ściół w Achai, nie proponuje półśrodków i półprawd dostosowa­nych do mentalności świata wielokulturowego (Korynt był takim miejscem z uwagi na szlak handlowy i port), ale sugeruje miłość w wymiarze agape, która – jak zaznacza w encyklice Deus caritas est Benedykt XVI – „przezwyciężając charakter egoistyczny, (...) nie szuka już samej siebie, zanurzenia w upojeniu szczęściem; poszukuje dobra osoby ukochanej: staje się wyrzeczeniem, jest gotowa do poświęceń, co więcej, poszukuje ich” (6). Miłość, o którą w Koryncie zabiega św. Paweł, jeśli ma być życiodajna, musi być przeżywana w logice krzyża: „Skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli” (2 Kor 5,14). Słowa Apostoła można rozumieć na dwa sposoby:… (…)


1 Św. Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel, Prolog, 1, w: Bibliotheca Carmelitana, t. 2, tłum. B. Smyrak OCD, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 2013, s. 32. 
Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 101 (4) Jesień 2023.


KS. PIOTR KOT (ur. 1975), biblista, teolog, wikariusz biskupi ds. ewange­lizacji i formacji chrześcijańskiej diecezji legnickiej; delegat Biskupa Legnic­kiego ds. ochrony dzieci i młodzieży. Opublikował m.in. książki: Targumy a Pierwszy List św. Jana: literacko-teologiczne związki tradycji targu­micznej o Kainie i Ablu (TNRdz 4,1-17) z Pierwszym Listem św. Jana, Szkice biblijne – w namiocie Słowa oraz Radości i smutki świętego Józefa.


Pastores poleca